گزارش تصویری تمرین پیشکسوتان پرسپولیس (شنبه 20 مهر)