تصاویر اختصاصی از حاشیه تمرین روز شنبه پرسپولیس (عکس از مجتبی قادری)