تمرین تیم ملی در غیاب دستیاران آقای سرمربی برگزار شد

تمرین تیم ملی در غیاب دستیاران مارک ویلموتس بلژیکی برگزار شد.

ابراهیم آشتیانی

ابراهیم آشتیانی

مجید نائینی

مجید نائینی

پروزیز دهداری

پروزیز دهداری

مجید تشرفی

مجید تشرفی

حجت الله خطیب

حجت الله خطیب

حسین فکری

حسین فکری

علی عبده

علی عبده

مهرداد اولادی

مهرداد اولادی

هادی نوروزی

هادی نوروزی

محمدرضا خلعتبری

محمدرضا خلعتبری

محراب شاهرخی

محراب شاهرخی