محتوا

ابوالقاسمپور: هیئت علی آقا حال و هوای خیلی خوبی دارد و پرسپولیسی‌ها را دور هم جمع می‌کند

مهاجم سابق پرسپولیس از هیات علی آقا و محاسن آن برای بازیکنان سابق پرسپولیس و بقیه پرسپولیسیها حرف می زند .

بهنام ابوالقاسمپور بازیکن سابق پرسپولیس در گفت و گو با سایت پیشکسوتان پرسپولیس در خصوص حضورش در هیات عزاداری علی پروین گفت :علی آقا بزرگ و اسطوره پرسپولیس است فردی که بازیهای زیبایش در پرسپولیس و تیم ملی از یاد و خاطر هیچ فوتبالدوستی پاک و فراموش نمی شود .

بازیکن سابق پرسپولیس در ادامه افزود :علی آقا از سالها قبل با برگزاری هیات در رسمی زیبا به عزاداری سالار و سرور شهیدان ،امام حسین می پردازد و در هیاتش هم مردم و پرسپولیسیها حاضر می شوند فردی که هیاتش موجب می شود پرسپولیسیها دور هم جمع شوند و با یکدیگر دیدار و در کنار هم عزاداری کنند  .

ابوالقاسمپور تاکید کرد :هیات علی آقا حال و هوای خیلی خوبی دارد و بازیکنان با عزاداری در آنجا به لحاظ روحی شرایط خوبی پیدا می کنند و از اینکه در کنار هم عزاداری می کنند شرایط خوبی به لحاظ روحی و معنوی پیدا می کنند رسمی که از سالها قبل زنده مانده و باقی خواهد ماند .

بازیکن سابق پرسپولیس در پایان خاطر نشان کرد :باید قدر پیشکسوتان و بزرگانی مانند علی پروین را بدانیم فردی که گردن پرسپولیس واقعا حق دارد و از تجربیات گرانبهای آنها نهایت استفاده را ببریم .

نظرات