محتوا

بازهم رسوایی؛این بار با کرونانمایی

ظاهرا در این ایام برخی تیم ها تصمیم به کرونا نمایی گرفته اند.

به گزارش سایت پیشکسوتان کهن پرسپولیس، کرونانمایی نام پدیده ای جدید و عجیب در لیگ عجایب ایران است ان هم در روزگاری که پرستاران و پزشکان ایرانی در بیمارستان ها جان خود را فدا کرده اند.

آری؛فوتبال به جای اینکه نماد هیجان و امیدبخشی به جامعه در ایامکرونایی باشد به نماد شایعه و دروغ پراکنی،سواستفاده، فاصله طبقاتی و فخرفروشی و شرط و شروط و تضمین خواهی تبدیل شده است.در این آشفته بازار کرونانمایی را کم داشتیم که ان هم اضافه شد.

_آمار این است؛

در لیگبرترانگلیس از 1130 ازمایش همه شان منفی بوده و در ایران تابه امروز باشگاهها مدعی قریب به سی مورد مثبت شده اند.انها تحت عنوان مشکوک یا مثبت امارهایی داده اند که قابل هضم نیست.آش انقدر شورشده که عضو ستاد مقابله با کرونا در ورزش گفته: آمار تست های لیگ برتر یران هیچ ارزشی ندارد.

توطئه ها نقش بر اب شده اما انها دست بردار نیستند و خجالت نمی کشند؛براستی رسوایی تا چه حد؟

**حسین قدوسی

نظرات