محتوا

دردسر جدید مدیران گذشته برای پرسپولیس

دادگاه تجديد نظر ، سياسي را محكوم كرد.

به گزارش سایت پیشکسوتان کهن پرسپولیس، دادگاه تجديد نظر استان تهران، حميدرضا سياسي رييس سابق هيات مديره و مديرعامل پيشين پرسپوليس را به اتهام انتقال منافع مال غير  مجرم شناخت و با لحاظ تخفيف مجازات و فقدان سابقه كيفري به او حبس نداد و تنها ده ميليون تومان جزاي نقدي در نظر گرفت.

سياسي در دوران مدير عاملي اش ، قرارداد اسپانسري بهنام پيشرو را لغو كرده بود . اين شركت از وي شكايت كرد ، دادگاه بدوي سياسي را تبرئه كرد اما محكمه تجديد نظر او را مجرم شناخت.

دادگاه در راي نهايي خود اعلام كرده راجع به ايام تصرفي كه منافع آن به غير واگذار شده ، شركت بهنام پيشرو مي تواند از باب ضرر و زيان دعوي اجرت المثل ايام تصرف را مطرح كند.

بر اساس ماده ١٣٥ قانون تجارت، اقدامات مديران شركت ها در قبال اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و اكنون كه گفته مي شود بهنام پيشرو دعوي مطالبه اجرت المثل را برابر ارشاد مندرج در راي مطرح كرده اقدام حميدرضا سياسي گريبانگير پرسپوليس است و البته پرسپوليس مستند به ماده ١٤٢ همان قانون حق طرح دعوي و مطالبه به طرفيت سياسي را دارد.

مبلغ قرارداد بهنام پيشرو ٢٥ ميليارد تومان بود.

نظرات